Våre juridiske tjenester

Jeg er jurist 

Jeg hjelper med:

 1. Hjelp med kontrakter og anskaffelser, herunder håndtering av mangler og oppgjør
 2. Hjelp til aksjonæravtaler og partneravtaler
 3. Entrepriser
 4. IT-kontrakter
 5. Administrative systemer
 6. Risikostyring
 7. Erstatning
 8. Erstatning når fly er forsinket eller kansellert
 9. Erstatning når bagasjen er forsinket eller forsvinner
 10. Forsikring og forsikringsoppgjør
 11. Hjelp til «due dilligence»
 12. Hjelp til samboeravtale
 13. Hjelp til Testamente og avtaler for arveoppgjør
 14. Hjelp med Fremtidsfullmakt
 15. Oversettelse fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk
 16. Vi hjelper deg innen E.U. og U.K. via våre samarbeidspartnere

Jeg hjelper deg med å få den erstatning du har krav på i henhold til regelverket, når flyet er forsinket, overbooket eller kansellert!

Jeg hjelper også med å påklage offentlige beslutninger, f.eks. Beslutninger fra NAV.

Jeg hjelper deg også med krav under reiseforsikringen eller innkreving av krav i Nord-Europa.

Jeg samarbeider med norsk advokatfirma, samt et nederlandsk inkassofirma som dekker Be-Ne-Lux-landene og Tyskland og et advokatfirma i England.

Jeg beholder 10% av det erstatningsbeløp du tilslutt får, og vi utbetaler umiddelbart det resterende beløp til deg. Vi arbeider på basis av;

»Ingen erstatning – intet krav mot deg!»

*********

FREMTIDSFULLMAKT:

Med en fremtisdfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta vare på deg og ordne med dine økonomiske forhold hvis du ikke lenger klarer det selv.

Loven åpner nå for at du allerede før behovet for bistand og hjelp oppstår kan utnevne en selvvalgt hjelper eller fullmektig med et spesielt mandat – fremtidsfullmakten.

Du kan selv bestemme hvem som skal være din fullmektig og hvilke av dine interesser og forhold fullmektigen skal forvalte uten innblanding fra det offentlige

Jeg hjelper deg med å etablere en slik Fremtidsfullmakt !

Krav mot Flyselskap:

Vi trenger reisebeskrivelse, hvem som reiste og hvor problemet oppstod, hva var problemet og hvor lenge varte det, ble du tilbudt hjelp til å løse problemet og i tilfelle hvilke tilbud fikk du og hva valgte du?

Flyselskapets navn, send gjerne med bestilling eller kopi av billett.

Erfarte du andre problemer i som følger av problemet med flyselskapet?

Ditt navn og postadresse, telefon og e-post adresse

********

Krav mot europeisk skyldner:

Her trenger vi informasjon om kravet og hva som er basis for kravet, når kravet oppstod og hvilket beløp det dreier seg om, hvem er skyldner, navn og adresse samt den dokumentasjon som ligger til grunn for kravet.

Krav som kommer fra europeisk kreditor kan vi også hjelpe med å behandle, og trenger da alle relevante opplysninger for behandlingen.

I disse sakene vil vi be om dekning for eventuelle rettsgebyrer. Også her gjelder at tiden vi bruker dekkes av 10% av det beløp vi får inn eller behandler.

*******’*

Vi hjelper deg med å holde orden på korrespondanse, beslutninger osv.

Kraftig økning i antall konkurser, og det er ofte grunnet uorden i systemet.

Som ledd i våre tjenester skal vi:

Gjennomgå styrereferatene for å verifisere at formalia er oppfylt

 • Hjelpe med å kalle inn til styremøter og etablere dagsorden
 • Delta på styremøtene for å skrive møtereferat og å få dette etterfølgende godkjent og arkivert på foreskreven måte
 • Sikre at samtlige poster diskutert får en hovedansvarlig for gjennomføring
 • Påminne hovedansvarlig saksbehandler om håndtering og avslutning av saksforholdet
 • Sende ut innkallelser, referater, påminnelser m.m i henhold til styresakene
 • Utføre tilsvarende for Generalforsamlingen, samt å assistere i ønsket grad med styrets årsberetning
 • Ferdigstille offentlige skjemaer relatert til styrets beslutninger for styrets godkjennelse og utsendelse
 • Annet styrerelatert virksomhet som skal formaliseres

God orden og disiplin er nødvendig på dette området, og hjelper bedriftens ledelse i sin kommunikasjon med offentlige myndigheter, overfor bank og forsikringsselskap, og ikke minst den dagen da bedriften ønskes kjøpt av annen bedrift innen de etablerte virksomheter («Due Dilligence»). For at en slik prosess skal gå greit og hurtig er det påkrevet med en nøye dokumentasjon av alle bedriftens beslutninger!

Wikipedia definerer «Due Dilligence» på følgende måte:

Selskapsgjennomgang eller due diligence er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer. Det engelske begrepet, due diligence («tilbørlig flid»), brukes også ofte på norsk, iblant med forkortelsen «dd».

Selskapsgjennomgangen brukes i første omgang som et beslutningsgrunnlag for selskapsledelsen i det kjøpende selskapet, ved at man får et klarere bilde av omstendighetene i det andre selskapet. I andre omgang gir det en trygghet i forhandlingene mellom kjøpende og selgende selskap. En selskapsgjennomgang kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av bl.a. den analyserte virksomhetens størrelse eller kompleksitet, eller hvor godt man kjenner til målselskapet, markedet eller bransjen fra før. Gjennomgangen kan utføres av det overtagende selskap, men normalt brukes det profesjonelle konsulentselskaper til denne prosessen.