Styresekretæren skal være styreleders og styrets høyre hånd og skal avlaste styrets leder og styrets medlemmer med tilrettelegging av alle saker som styret skal behandle og beslutte.

Herunder ligger;

  1. lovlig innkalling av styret til møter,
  2. føre styreprotokollen,
  3. distribusjon av møtereferater
  4. system for arkivering av selskapets protokoller
  5. følge opp den som er gitt en oppgave, slik at fristen holdes og styret kan behandle saken til planlagt tid.
  6. årlig evaluering av styrets arbeid med fokus på forbedringer

Styret er driftsansvarlig for selskapet og skal beslutte selskapets policy, hva selskapet skal gjøre og styre selskapets økonomi. Derfor har styrets medlemmer et personlig ansvar overfor selskapets verdiskapning og forvaltning, myndigheter, ansatte og kreditorer. Med god orden og oversikt over styrearbeidet reduseres risikoen for styrets ansvar.

Styreleder og styret skal ha en fullt oppdatert oversikt over beslutninger, pågående saker og hvem som har ansvar for å fremlegge forslag til beslutning

Som jurist med lang fartstid innen offentlig administrasjon, store landbaserte- og offshore prosjekter har vi et godt grunnlag for å holde orden på styrets arbeidsdokumenter, og komme med innspill til struktur og verktøy som styret kan benytte i sitt arbeid og rette fokus mot områder som er av viktighet for styret og bedriften (due dilligence). Vi har taushetsplikt for all informasjon som behandles i styret eller i firmaet.